DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site

Nieuwe regelgeving

Export naar mijnen/groeves verboden

Gewijzigde LAP in werking getreden - de minimumstandaard voor het verwerken van gips is nu recycling en uitvoer naar zoutmijnen en groeves NIET TOEGESTAAN

Op 5 januari 2015 is de tweede wijziging LAP2 van kracht geworden. Sectorplan 31 Gips opent helder en eenduidig met:  “De minimumstandaard voor het verwerken van gips is recycling”. In het nieuwe sectorplan voor gips wordt verder veel aandacht besteed aan overbrengingen vanuit Nederland:

1. Overbrenging vanuit Nederland voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan

2. Ook overbrenging vanuit Nederland voor toepassing van gips bij de vervaardiging van mortels, die gebruikt worden als opvulling van ruimten, onder meer de toepassing in mijnen om bodemverzakking tegen te gaan, of toepassing van gips direct in zoutkoepels of groeves aan de oppervlakte, wordt niet toegestaan”.

Lees meer in het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 van 3 december 2014 : http://www.lap2.nl/sn_documents/downloads/02%20Sectorplannen/BijlagenLAP2(ttw2)_bijlage6_(Sectorplannen).pdf

Nieuw activiteitenbesluit

Conform het nieuwe activiteitenbesluit dient een milieustraat “een voldoende adequaat voorzieningenniveau te hebben”. Ook de gescheiden inzameling is voorgeschreven. Nascheiding van een fractie welke gips bevat, leidt namelijk niet tot het zogenaamde “gelijke niveau van afvalscheiding”.

Graag geven wij u een aantal richtlijnen om tot maximaal milieu-rendement te komen:

  • Gasbeton is geen gips! Nascheiding van een gemengde fractie zal altijd leiden tot restanten gasbeton in de gipsfractie en vice versa waardoor de eindproducten minder goed kunnen worden hergebruikt.
  • Gebruik gesloten containers! Nat gipsafval is niet alleen duurder om af te voeren, de verwerking kost ook veel meer brandstof en daarmee een hogere uitstoot van CO2.
  • Vraag uw verwerker naar een recycling certificaat! Er wordt steeds minder gipsafval gestort maar een aantal verwerkers mengt het gips nog op met puinafval of laat het afval niet-recyclebaar verklaren en daarmee is de moeite van uw medewerkers om het gips te scheiden voor niets geweest…

Bouwbesluit

Het nieuwe Bouwbesluit is sinds 1 april 2012 van kracht. Hierin zijn o.a. regels opgenomen voor afvalscheiding op de bouwplaats of bij een sloopwerk. Deze regels waren tot nu toe opgenomen in de gemeentelijke bouwverordeningen en de milieuregelgeving.

In de Regeling Bouwbesluit 2012 is in hoofdstuk 4, artikel 4.1 opgenomen welke fracties ten minste gescheiden dienen te worden:

Altijd:
a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen;

Bij minimaal 1 m3:
b. steenachtig sloopafval;
c. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
d. bitumineuze dakbedekking;
e. teerhoudende dakbedekking;
f. teerhoudend asfalt;
g. niet-teerhoudend asfalt;
h. dakgrind;
i. overig afval.

Lees meer op de site van de rijksoverheid.

RECYCLING SYSTEM
VIDEO
WATCH HOW THE GYPSUM RECYCLING SYSTEM WORKS
CO2 NEUTRAL WEBSITE
Country   ∨
 
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Holland
Belgien
Tyskland
+45 70 22 17 30
Go to country page